PRVÉ SVäTÉ PRIJÍMANIE

PRVÉ SVäTÉ PRIJÍMANIE

Na siedmu veľkonočnú nedeľu 18 detí z našej farnosti prvýkrát prijalo Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína. Tejto veľkej udalosti v živote detí predchádzala dlhá príprava, ktorú viedol duchovný otec Marek. Jej vyvrcholenie začalo v sobotu prvou sv. spoveďou. Po nej nasledovala Fatimská sobota. Prvoprijímajúce deti tak ako fatimskí pastierikovia spolu s veriacimi prosili modlitbou sv. ruženca Pannu Máriu o pomoc a ochranu. A napokon sa dočkali aj veľkého dňa 7. Veľkonočnej nedele, kedy vyparádené s čistými srdiečkami prišli…

Read More Read More

VZÁCNI HOSTIA V NAŠEJ FARNOSTI

VZÁCNI HOSTIA V NAŠEJ FARNOSTI

31. mája do našej farnosti zavítali vzácni hostia Marek Križin, Štefan Pongrácz a Melichar Grodziecki – 3 svätí košickí mučeníci. Dopoludnia pobudli v našej CZŠ a popoludní sa presunuli do kostola sv. Ondreja v Bzenove. Slávnostná svätá omša k úcte týchto mučeníkov bola v piatok vo filiálnom kostole sv. Ondreja v Bzenove, ktorú celebroval pán farár Marek Hospodár. V homílii duchovný otec pripomenul, že mučeníci si svojou vernosťou k viere radšej volili smrť, akoby mali zradiť Krista. Nasledne sme sa…

Read More Read More

PÚŤ DO VYSOKEJ NAD UHOM

PÚŤ DO VYSOKEJ NAD UHOM

V stredu 29. mája takmer 20 veriacich z farnosti využilo pozvanie duchovného otca pridať sa k žiakom CZŠ a navštíviť rodisko blahoslavenej Anky Kolesárovej. Vo Vysokej nad Uhom nás čakal milý usmievavý pán kaplán Tomáš. Po úvodných infomáciách sme sa presunuli na cintorín k hrobu Anky, ktorý je súčasťou miestneho cintorína. Anka bola pochovaná pri svojich rodičoch. Zvláštnosťou bolo, keď vrámci skúmania potrebného k blahorečeniu otvorili hrob, jej truhla bola pootvorené a rástli z nej nádherné fialky. Aj keď jej…

Read More Read More

3. PÚŤ DETI DO MARIÁNSKEJ SVäTYNE V OBIŠOVCIACH

3. PÚŤ DETI DO MARIÁNSKEJ SVäTYNE V OBIŠOVCIACH

Sobota 11. máj bol výnimočným dňom pre deti našej farnosti, nakoľko v tento deň sa konala 3. Púť detí do diecéznej svätyne v Obišovciach. Záujem o túto púť bol veľký, keďže san a ňu prihlásilo 83 detí, ktoré doprevádzali aj ich rodičia. Deti sa nevedeli dočkať. Znakom toho, že sa deti tešia bolo, že sa začali schádzať pred farou už od 7.30 a odchod bol plánovaný až na 8.00 hodinu. Po príchode do Ličartoviec sa deti zaregistrovali a dostali od…

Read More Read More

BIELA SOBOTA A VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

BIELA SOBOTA A VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

Biela sobota – nazýva sa tak preto, lebo veriaci v minulosti do bieleho rúcha obliekali tých, čo boli v tento deň pokrstení. Ráno o 8h duchovný otec otvoril Boží hrob za prítomnosti dvoch desiatok veriacich. Spolu sa pomodlili 2 deň deviatnika k Božiemu milosrdenstvu a potom už hasiči zostali strážiť hrob, ktorých v priebehu dňa vystriedali chlapci-vojaci a dievčatá-anjeli, ktorí strážili Pána Ježiša v hrobe. Veľkonočná vigília začala obradom svetla o 19h30 pred kaplnkou, kde sa veriaci zhromaždili okolo ohňa,…

Read More Read More

VEĽKÝ PIATOK

VEĽKÝ PIATOK

Ježiš zomrel za mňa a Jeho smrť otvorila bránu k životu. Niekoľko stoviek veriacich našej farnosti prijalo pozvanie byť účastnými veľkopiatokových udalostí a vstúpilo do tejto brány. Obrady Veľkého piatku začali o 15h vo farskom kostole. Mali sme možnosť sledovať cestu, ktorá vedie k znovuzrodeniu – k tomu akí by sme mohli byť. Kristus je tá cesta, On po nej kráča a povzbudzuje nás, aby sme išli za ním. Po prosbách sme mali možnosť hľadieť na toho, ktorého prebodli. Mali…

Read More Read More

ZELENÝ ŠTVRTOK

ZELENÝ ŠTVRTOK

Na Zelený štvrtok viacerí veriaci sa zúčastnili sv. omše v katedrále sv. Alžbety v Košiciach, kde otec arcibiskup posvätil olej. O 18h30 sme si v našom farskom chráme pripomenuli ustanovenie sviatosti kňazstva slávnostnou sv. omšou, ktorej súčasťou bol aj obrad umývania nôh. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského,…

Read More Read More

KVETNÁ NEDEĽA

KVETNÁ NEDEĽA

Ježiš išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami: „Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! A keby sa vás niekto opýtal: ‚Prečo ho odväzujete?‘, poviete: ‚Pán ho potrebuje.‘“ Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď osliatko odväzovali, povedali im…

Read More Read More

KRÍŽOVÁ CESTA FARNOSTÍ

KRÍŽOVÁ CESTA FARNOSTÍ

Piatu pôstnu nedeľu sa tradične konala krížová cesta vonku pre všetky farností regionu Čierna hora. Tento rok zorganizovanie krížovej cesty pripadlo na farnosť Radatice, obec Radatice. Využili sme už nacvičenú krížovú cestu, ktorú pripravili deti našej farnosti. V areáli kaštieľa sa postavilo pódium, na ktorom deti predstavili jednotlivé zastavenia krížovej cesty a tak obohatili duchovný zážitok viac ako 500 veriacim, ktorí sa prišli zapojiť do modlitby krížovej cesty. Po krížovej ceste bolo pripravené pohostenie pre veriacich. Naše ženy napiekli rôzne…

Read More Read More

HRANÁ KRÍŽOVÁ CESTA V PREŠOVE

HRANÁ KRÍŽOVÁ CESTA V PREŠOVE

Štvrtú pôstnu nedeľu deti našej farnosti navštívili kostol Kráľovnej pokoja v Prešove, kde predstavili hranú krížovú cestu. Spolu s veriacimi farnosti Kráľovnej pokoja sa modlili a sprevádzali Pána Ježiša na jeho krížovej ceste. Táto krížová cesta bola spojená so zbierkou na výmenu okien Cirkevnej základnej školy v Radaticiach. Ďakujeme vdp. dekanovi Antonovi Janičovi a pánom kaplánom za milé prijatie, ústretovosť a pohostenie.