PIATOK: UTRPENIE A LÁSKA

PIATOK: UTRPENIE A LÁSKA

Piatkové dopoludnie bolo zvlášť venované chorým a starým. Zvlášť ich chcel Ježiš cez pátrov povzbudiť na ich neľahkej ceste. Program sa začal sv. omšou o 8h vo farskom kostole, ktorú celebroval páter Peter, ktorý sa aj veriacim prihovoril v homílii.

Sú chvíle ako píše Jakub (Jak 5,13): „Trpí niekto z vás, nech sa modlí. Je niekto veselý, nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene“. (Jak 5,14)

Prežívame trápenie, čo je súčasť  ľudského života. Vtedy sa máme modliť, prosiť Pána. Modlitba veľa zmôže. Sú chvíle, kedy príde choroba, ktorej by sme sa chceli vyhnúť. Je to však dôsledok prvotného hriechu.  Jakub hovorí, keď sme chorí, treba hľadať duchovnú pomoc. Je dôležité, že ideme k lekárovi, ale je dôležité, aby sme prišli a prosili aj o modlitbu. Ak je ťažká choroba, máme sviatosť pomazania chorých vo vážnej chorobe, pred operáciou… Je tu tiež Božia moc, ktorá sa chce ukázať, dať nám silu i zdravie; modlitba, ktorá nás chce posilniť. Ježiš sa mnohých dotkol a uzdravil, ktorí prišli s vierou (napr.  žena s krvotokom).

Sv. písmo nám hovorí, že znášanie bolesti má zmysel. Svojím utrpením a smrťou na kríži dal Kristus utrpeniu nový zmysel. Naše trápenie nie je bez zmyslu, ak ho spojíme s Kristom, ak ho spojíme s Kristovým krížom. Keď s vierou ideme do ťažkých veci a spájame to so sv. omšou, eucharistickou obetou, kde sa sprítomňuje Ježišovo utrpenie,  kríž a zmŕtvychvstanie a tak kráčame s Kristom cestou bolesti a trápenia, aby sme nakoniec zažili víťazstvo a vzkriesenie… Toto je tá cesta, ktorú nám ukázal Ježiš, ktorú on posvätil. Napriek tomu že vieme, že zvíťazil, že je živý, porazil smrť, choroby, hriech. Zostáva aj pre nás takou cestou, aby sme mohli takto spolu s Kristom bojovať.

Nevieme prečo niekto má jednoduchší  život a niekto ťažší. Uvidíme to raz z Božieho pohľadu. Dôležité je, že chceme aj napriek tomu, čo nás postretne ísť ďalej posilňovaní  Božou milosťou, stretnutím s Ježišom.  Dnes chceme touto sviatosťou ísť ďalej, aby sa nás dotkol, tak ako on chce. Možno nám dáva nám novú silu, nádej, novú chuť, možno nás uzdraví. Ježiš, keď videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Odpúšťajú sa ti hriechy“.

Ježiš hovorí, že hriech je najväčšia bieda človeka. Od toho nás Ježiš prišiel oslobodiť. Niekedy, keď sa človek  hnevá, žije v neodpustení;  môže mať aj fyzické problémy (vysoký krvný tlak, bolesti niektorých orgánov…)

Duchovný rozmer nášho života má dopad na to ako žijeme, ako žije naše telo. Ježiš najskôr uzdravil jeho dušu, jeho hriechy a až potom ukázal, že Syn človeka má tú moc uzdraviť aj fyzické problémy. Ježiš  je Bohom. Dokáže odpustiť  hriechy aj uzdraviť.

S takou to vierou ako prišli 4 priatelia ochrnutého, chceme prísť pred Ježiša; chceme sa modliť aj za iných, prísť ku Kristovi, aby sa ich dotkol. Nevieme, čo všetko im chce urobiť; niekedy  je to odpustenie hriechov, uzdravenie duše, vyriešenie niektorých vecí,  s ktorými sa boríme, keď nás niekto urazil, ublížil nám.

Poprosme s vierou, že to je to, čo potrebujeme a  tak si obnovme našu vieru, že Ježiš  je Boh, že Ježiš má moc nad telom aj nad dušou, že takto chceme k nemu prísť, aby sme mohli s novou nádejou a silou žiť náš život.  Ježiš nám dáva uzdravenie, aby nám slúžilo na spásu, aby nás viedlo k cieľu našej životnej cesty.

Starší pán hovoril kňazovi na spovedi: „Bolia ma nohy, nevládzem chodiť, nechodím už do krčmy, tak ani tých hriechov už veľa nemám“.  Kňaz sa ho opýtal: „A keby Vás Boh uzdravil, chodili by ste opäť do krčmy a robili peklo v dome?“  Niekedy je to aj o tom, či to, čo nám Boh dáva, vieme využiť správne. Chceme sa dnes modliť zato, aby sme využili správne, čo nám Boh dáva, aby sme vedeli prijať ten náš údel; chceme prosiť silu a mať nádej ísť dopredu s tým, čo máme. Chceme Bohu povedať, že mu veríme.

Po kázni páter Peter a páter Michal udelili sviatosť pomazania chorých.

O 9h30 boli sv. omše s pomazaním chorých v Bzenove a v Mereticiach.

dav

O 18h bola sv. omša vo farskom kostole na tému Láska. Kostol sa opäť zaplnil, dnešný večer zvlášť manželskými pármi. Sv. omšu slúžil páter Michal a aj sa prihovoril na tému LÁSKA.

Na svete môžeme stretnúť ľudí, ktorí sa nezaujímajú o Boha, ale nenájdeme ľudí, ktorí sa nezaujímajú o lásku. Ľudia často hľadajú lásku tam, kde ju nemožno nájsť, to hovorí aj slovenská piesen Bože, láska, kde ťa ľudia berú.. stvorení sme z lásky a pre lásku.

Milovať a byť milovaný láskou ako miluje Boh. Prečo je toľko problémov a bolesti vo svete? Ježiš raz povedal svojim učeníkom: „Pretože sa vo svete rozmnoží neprávosť vo svete u mnohých ochladne láska“. (Mt 24,12) Aj keď sa hovorí o globálnom otepľovaní, či to necítime, že ten chlad rastie vo vzťahoch  úmerne ako je v srdciach ľudí neprávosť?

Cirkev hovorí o 7 hlavných hriechov a to je 7 prekážok lásky. Pyšný človek nemôže milovať iných, lebo ľuďmi pohŕda, človek lakomý vidí všetko cez zisk … Hriech je po svete ako blato na ulici. Keď je blato doma na koberci  alebo na bielej blúzke, je to iné. Keď ten hriech či je to nevera, alkohol, žiarlivosť je doma, v rodine, vtedy chladne láska.

Čo sme urobili preto, aby bolo viac lásky v našich rodinách, v Radaticiach, aj v celej tejto farnosti? Urobili ste veľa, aby tu bolo viac lásky – očistili ste si srdcia.  Panna Mária hovorí: „Deti moje, tak ako pracujete vo svojich záhradkách, tak pracujte aj na svojom srdci, aby tam rástla láska. Čo môže vyrásť v srdci, ktoré nikto nekultivuje, ktoré Ježiš  neočisťuje? Následne sa začne prejavovať hrubosť  až zlo v hrozivej podobe v rodine, u blízkych. Očistili sme si srdce, ale nestačí jedna spoveď. Potrebujeme neustále očisťovať zrak svojho srdca, lebo skutočnosť správne vidíme iba srdcom.

Milujeme tých, ktorí sú nám sympatickí a inými pohŕdame. Odtiaľ majú korene všetky rasizmy, diskriminácie. Znalec zákona sa pýtal Ježiša „A kto je môj blížny?“  (Lk 10,30-37) Ježiš mu povedal: Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.« Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ Samaritán ho videl srdcom… beda, ak hľadíme na ľudí iba očami a nie srdcom!  Kto je pre mňa blížny? Kto potrebuje moju pomoc? Všetci sme si tu na zemi blížni.  Nemáme čas pre seba, pre umierajúceho človeka, vypočuť niekoho. Je veľa zúfalstva okolo a sú ľudia, ktorí sa cítia nepotrební, odstrčení. Všetci sme si tu blízki. Súdení budeme z lásky.  Boh sa neopýta koľko ružencov sme sa pomodlili, koľkokrát sme prečítali Sv. písmo, ale opýta sa koľko lásky si priniesol na svet. To čo robí kresťana kresťanom je láska. Sme povinní byť milosrdní. Láska a milosrdenstvo nám pomáhajú vidieť Krista. Keď budeme robiť dobre iba tým, ktorí nám dobre robia, čo dobre robíme

Boh nás miluje, vykúpil nás, otvoril nám nebo a čo sme za to zaplatili? Nič sme nezaplatili. Boh nás miluje všetkých, miluje nás zadarmo. Nezištná láska!  Aké by to bolo nádherné večer si môcť zhodnotiť  aké gesto nezištnej lásky  som urobil kolegovi, spolužiakovi, blížnemu…  

V kostole  je veľa lásky, v tej bielej hostii… Prosme dnes Pane zapáľ naše srdcia ohňom svojej lásky, zapáľ  naše studené srdcia.

Keďže dnešný večer bol adresovný zvlášť manželom,  páter Michal sa obrátil aj na nich. Prosíme za vás manželia, vy nám máte zjavovať Božiu lásku tu na zemi.

Sobáš v kostole nedáva záručný list na to, že sa manželia nikdy nerozídu, že manželstvo bude šťastné. Čo nám dáva táto sviatosť? To,  čo nám dáva Ducha sv. aby sme v tomto duchu začínali každý deň. Aj dnes prijímame Ducha sv. , aby sme mohli vykročiť. Uisťuje nás, že čo Boh spojil, platí. Všetci sa chceme rozhodnúť žiť pre lásku.

dav

Po sv. omši desiatky manželských párov si obnovili manželský sľub.

Tento večer sme mali aj vzácnu návštevu z Radvane, ktorá prišla opäť od Banskej Bystrice, aby nám spestrili večerný program. Nasledovala moderovaná adorácia doplnená spevmi. Adorácii predchádzala názorná ukážka ako diabol pôsobí v živote človeka. Kňaz Jožko mal tak silný, prenikavý hlas, že keď zakričal, aj tí čo by spali hlbokým spánkom, by sa prebrali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *