SVIATOSŤ BIRMOVANIA

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

V nedeľu 27. septembra 2020 sa v našej farnosti konala veľká slávnosť. Birmovanci po niekoľko mesačnej príprave prijali sviatosť kresťanskej dospelosti. Tento deň bol významný nielen pre tých, ktorí sviatosť prijali. Bol sviatkom aj pre ich rodičov, krstných či birmovných rodičov a príbuzných, ktorí mladých k prijatiu sviatosti viedli. Napriek obmedzeniam spôsobných COVIDom 19 bol tento deň jedným z najkrajších pre 31 birmovancov z našej farnosti. Sviatosť prijatia darov Ducha Svätého bola udelená vo filiálnom kostole sv. Ondreja v Bzenove. Tohtoročná birmovka bola výnimočná tým, že sviatosť birmovania bola udelená 3 dospelým veriacim.

Po úvodnej piesni Miroslav Kováč, rodič jedného z birmovancov, privítal otca arcibiskupa Bernarda Bobera v našej farnosti. Potom už pokračovala sv. omša.

Privítanie otca arcibiskupa rodičom birmovancov
Spev žalmu: Sofia Chovanová
Druhé čítanie: Dávid Matúš
Privítanie otca arcibiskupa farárom Marekom Hospodárom

Evanjelium prečítal náš pán farár. Zároveň privítal otca arcibiskupa Bernarda a predstavil birmovancov.

Homília

V homílii sa otec arcibiskup prihovoril birmovancom. Mali dlhšiu prípravu, ktorá pozostávala z povinných účastí na sv. omšiach, katechézach, misiách… a teraz po prijatí sviatosti birmovania „Už len vitrimac.“ Vyzval birmovancov, aby boli nápomocní, snažili sa slúžiť blížnym a boli vytrvalí. Zároveň obrátil ich pozornosť k patrónom, ktorých si vybrali pri birmovaní alebo dostali pri krste, aby si všimali ich veľkosť a za tou veľkosťou sa skrýva Boh.

Nasledne otec arcibiskup vysvetlil birmovancom, v čom spočíva sviatosť birmovania.

V ďalšej časti kázne sa prihovoril rodičom. Vyzval ich, aby povzbudzovali svoje deti ku konaniu dobra. Pripomenul, že z našej farnosti je veľa duchovných povolaní. Obrátil sa ešte na mladých: „Počúvajte hlas, ktorý možno Vás volá.“ Nerobme prekážky Duchu sv.. Boh ku každému povolaniu dáva svoju milosť.

Na záver otec arcibiskup oslovil aj birmovných rodičov. Pripomenul im ich zástupnú úlohu a vyzval ich k povzbudzovaniu svojich birmovných detí na ich životnej ceste a dávaniu dobrého príkladu.

Vysluhovanie sviatosti birmovania

Po kázni vkladaním rúk a pomazaním sv. krizmou mladí prijali sviatosť birmovania. Veríme, že na birmovancov zostúpil Duch Svätý s plnosťou svojich darov, aby sa z nich stali dospelí kresťania, ktorí budú vydávať svedectvo o Kristovi slovom aj skutkom.

dig
dig
Prosby: Erik Hudák
Prinášanie obetných darov
dig
dig
Poďakovanie birmovancov: Zuzka Krempaská

Birmovanci v závere vyslovili slová vďaky. Otcovi arcibiskupovi ďakovali za ochotu prísť,  za povzbudzujúce slová a modlitby, za sprostredkovanie prijatia duchovných darov.

Poďakovanie duchovnému otcovi

Poďakovanie bolo adresované aj nášmu p. farárovi, ktorý sa mladým venoval na stretnutiach birmovancov, vysluhoval sv. zmierenia a postaral sa o slávnostný a bezproblémový priebeh celej slávnosti.

dav
dav

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *