ZASVÄTENIE FARNOSTI SV. JOZEFOVI

ZASVÄTENIE FARNOSTI SV. JOZEFOVI

Sv. otec František 8. decembra apoštolským listom Patris corde vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. V piatok 19. marca sme slávili sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže stále sa nemôžeme stretávať v chráme, túto slávnosť mohli veriaci sledovať priamym prenosom z farského kostola sv. Martina. Svätej omši predcházala Krížová cesta, ktorú veriaci prežívali spolu so sv. Jozefom.

Po krížovej ceste nasledovalo Zasvätenie našej farnosti sv. Jozefovi. Duchovný otec zveril našu farnosť do starostlivých rúk sv. Jozefa, aby nám pomohol rásť v čnostiach a čoraz viac sa približovať ku Kristovi. V homílii duchovný otec poukázal na život sv. Jozefa. Život na zemi sa dá prežiť v tichosti. Musíme však prijať aj Máriu do svojho života, aby sme pochopili Božie veci. Jozef bol vždy nablízku sv. Rodine. Je nám vzorom v tichosti; v tichosti nechať pôsobiť Božie slovo v našom živote a uvažovať nad ním. Sv. Jozef ako v tichosti prežil pozemský život, tak v tichosti aj odišiel do večnosti. Duchovný otec vyzval veriacich, aby sa modlili v rodinách. Aby na príhovor sv. Jozefa sa viera v rodinách vzmáhala a aby rodičia boli dobrým príkladom pre svoje deti.

Spomni, sv. Jozef (modlitba)

Spomni si, ó najodvážnejší manžel Panny Márie, že nikdy nebolo počuť, že by každý, kto prosil o tvoju pomoc a tvoj príhovor, zostal bez pomoci. Plne dôverujem v tvoju moc, náhlim k tebe a prosím o tvoju ochranu. Nepohŕdaj, strážca môjho Vykupiteľa, mojou pokornou prosbou, ale vo svojej dobrote ma vypočuj. Amen.

Akt zasvätenia sa sv. Jozefovi

Ó, drahý svätý Jozef, na tvoju česť sa zasväcujem tebe a odovzdávam sa ti, aby si bol vždy mojím otcom, mojím ochrancom a mojím sprievodcom na ceste k spáse. Vypros mi väčšiu čistotu srdca a vrúcnu lásku k vnútornému životu. Daj, aby som podľa tvojho príkladu mohol konať všetko na väčšiu slávu Božiu v spojení s Najsvätejším Srdcom Ježiša a Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie. Ó, blahoslavený sv. Jozef, oroduj za mňa, aby som raz mohol mať podiel na pokoji a radosti z tvojej svätej smrti. Amen.

MODLITBA ZVERENIA (ZASVÄTENIA) SA SV. JOZEFOVI (19. marca 2021)
Svätý Jozef, povzbudení príkladom Ježiša a Márie, aj my dnes prichádzame k tebe v plnej dôvere a už vopred ďakujeme za vypočutie našich prosieb. Ty si bezpečne ochránil Ježiša a Máriu vo veľmi ťažkých, ale aj bežných chvíľach života. S dôverou i vďakou vopred o to isté prosíme aj pre nás. Lebo vieme, že tam, kde je tvoja ochrana a pomoc, tam nič potrebné nechýba. A ako si nikdy nesklamal Ježiša a Máriu, tak nesklameš ani nás. Ďakujeme za doterajšiu ochranu, aj keď sme tvojej úcte
nevenovali veľkú pozornosť. O to viac ďakujeme za vypočutie prednesených prosieb teraz, keď sa aj
tešíme z našej obnovenej úcty k tebe ako stále ochotnému Pomocníkovi v našich potrebách. Svätý
Jozef, vieme, že teba si Boh vyvolil za Ježišovho pestúna a za čistého ženícha Panny Márie a Hlavu
slávnej Rodiny. Dnes prichádzame k tebe takí, akí sme – so všetkým čo sme a čo máme a privádzame
ti vo svojich srdciach tiež všetkých, ktorých nám Boh zveril. Úplne sa ti zasväcujeme a zverujeme do
tvojej starostlivosti. Tak ako si chránil Ježiša a Máriu, prijmi aj nás pod svoju mimoriadnu ochranu.
Prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa od Ježiša a Márie učili bezhraničnej dôvere k tebe, veď si sa
vždy postaral o svoju Rodinu a nikdy si neodmietol ani jednu prosbu a neprehliadol ani jednu potrebu
Ježiša a Márie. Sv. Jozef, vypros nám pokoj, radosť, vernosť, čnosti nášho životného stavu, jednotu v
našich srdciach a vo vnútri našich rodín, spoločenstiev, farností, celej našej arcidiecézy. Nech sa naše
domy a príbytky stanú podobnými tvojmu v Nazarete – jednoduchému, avšak bohatému na lásku.
Svätý Jozef, bdej nad našimi srdcami, aby sa v nás neusadilo zlo. Nech vieme rozlíšiť, kde na nás číha
Nepriateľ našej spásy. S tvojou a Máriinou pomocou a v sile Ježiša Krista, nech sa mu vždy vzoprieme.
Uč nás pozorne načúvať Boha, aby sme podľa tvojho príkladu ochotne, veľkodušne a s láskou plnili
Jeho vôľu. Chráň naše životy pred každým nešťastím. Vyprosuj nášmu národu a celému svetu
oslobodenie od pandémie, ktorú prežívame, ale tiež ochotu jednotlivcov, národov i celého sveta
obrátiť sa k Bohu a konať pravé pokánie. Sv. Jozef, postrach zlých duchov, zvlášť ťa prosíme, ochráň
nás pred každou pandémiou, ktorá by v nás chcela zničiť Božiu milosť a večný život. Vypros nám
požehnanie od Božieho Syna pre každú našu činnosť a uč nás vážiť si prácu, tak, ako si to robil ty.
Nech ju nechápeme len ako prostriedok materiálneho zabezpečenia, ale aj ako dôležité a krásne
poslanie osobného rastu na zveľaďovaní nášho spoločného domova – sveta – v spolupráci so
Stvoriteľom. A tiež ako možnosť konať dobro pre našich bratov a sestry. Prosíme, vyprosuj pre
všetkých, zvlášť nezamestnaných vhodnú a dôstojnú prácu, aby nikto netrpel a nebol hladný a bez
domova preto, že nemá prácu. Vzbuď v srdciach tých, na ktorých sa obraciame s prosbou o pomoc,
ale aj v našich srdciach, pravý úmysel, aby sme mohli pre dobro iných, zvlášť chudobných a všetkých
odkázaných na pomoc, vykonať veľa dobra. Sv. Jozef, ty si prežil svoj život v spoločenstve Ježiša a
Márie, ktorí boli pri tebe aj v posledných chvíľach tvojho života. Buď pri nás vo chvíli našej smrti spolu
s Ježišom a Máriou, aby ste každému z nás pomohli prekročiť bránu smrti a sprevádzali nás do
nebeského kráľovstva. Svätý Jozef, ty si vychovával Najvyššieho Veľkňaza Ježiša, keď ti bol zverený
ešte ako dieťa. Pros u Ježiša za terajších i nových kňazov! Pros tiež za rodičov a vychovávateľov, aby
podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou vychovávali z detí mladých ľudí, ktorí ochotne pôjdu za
Božím hlasom v povolaní, do ktorého ich volá Pán. Veríme, že keď sa aj s tvojou pomocou ozdraví
život jednotlivcov, rodín, spoločenstiev, farností, ozdraví sa a zjednotí aj celá naša arcidiecéza. Prijmi
ju, jej pastiera – nášho otca arcibiskupa Bernarda, kňazov i zasvätených, naše rodiny i všetkých
veriacich pod svoju mocnú ochranu, veď si Ochrancom svätej Cirkvi! Sľubujeme, že sa budeme snažiť prehlbovať našu úctu k tebe a šíriť ju aj u tých, ktorí sú nám zverení. Milostivo vypočuj naše prosby a ukáž, že si našim patrónom v živote i v smrti. Ešte raz opakujeme: úplne sa ti zasväcujeme a zverujeme do tvojej starostlivosti seba i všetkých našich drahých. Prosíme, prijmi nás pod svoju mocnú ochranu. Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *