farsky-kostol-1024×709-2

Farský kostol Radatice sv. Martina z Tours

Kostol bol postavený na vyvýšenine niekedy pred rokom 1300 ako neveľké jednolodie s kvadratickým presbytériom. Obec sa prvýkrát spomína už v roku 1261. V roku 1630 bola stavba renesančne upravená, vrátane typického zakončenia veže. Opravy sa realizovali aj v rokoch 1867, 1898, 1928. Poslednou veľkou rekonštrukciou chrám prešiel v roku 2018.

Zaujímavosti:

Kostol stojí v dominantnej polohe a spolu s neďalekým kostolom z rovnakého obdobia v časti Meretice tvorí dominanty obce. Stredoveký pôvod pripomína okrem polohy a hrubej stavby aj portál s lomeným oblúkom. V kostole sa nachádzal aj neskorogotický krídlový oltár Metercie z čias okolo roku 1500, dostal sa však do zbierok Múzea krásnych umení v Budapešti. Kamenná krstiteľnica pochádza zo 17. storočia. Rok renesančnej prestavby pripomína letopočet 1630 vyrytý na kamennom portáli do sakristie.

Súčasný stav:

Kostol slúžiaci ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi je v súčasnosti po komplexnej rekonštrukcii. 26.8.2018 bol slávnostne konsekrovaný J.E. Mons. Marekom Forgáčom, košickým pomocným biskupom.
 

Filiálny kostol sv. Imricha Meretice

Kostol postavili na vyvýšenine niekedy pred rokom 1300 ako neveľké jednolodie s kvadratickým presbytériom. Obec sa prvýkrát spomína v zozname pápežských desiatkov z rokov 1332-37 ako Scenthemryh podľa zasvätenia chrámu. V 18. storočí, po roku 1715, bol objekt zbarokizovaný a v roku 1773 pristavali západnú predstavanú vežu. Ďalšie opravy sa realizovali aj v rokoch 1841, 1902 a 1928.

Zaujímavosti:

Kostol stojí v dominantnej polohe a spolu s neďalekým kostolom z rovnakého obdobia v časti Radačov tvorí dominanty obce Ešte románsky sloh pripomína hviezdicový vlys pod rímsami už lomeného víťazného oblúka a kamenná krstiteľnica z 13. storočia. Gotické obdobie reprezentujú dve okná s kamennou kružbou v južnej stene presbytéria, lomený oblúk valenej klenby presbytéria, kamenné pastofórium, ako aj sedlový portál vedúci do sakristie. Pod vrstvami omietok v presbytériu by sa mali nachádzať nástenné maľby. Okolo kostolíka sa zachovali zvyšky ohradného múru.

Filiálny kostol sv. Imricha Meretice_1
 

Filiálny kostol sv. Ondreja Bzenov

História tohto filiálneho kostola je pomerne malá, preto sa tu zmienime, z historického hľadiska o zaujímavejšom kostole. Zachoval sa tu barokový rímskokatolícky kostol sv. Andreja apoštola. Je to barokový kostolík z r. 1746, obnovený roku 1928. Polygonálne zakončená stavba je bez veže a v interiéri je krytá rovným stropom. Hladké fasády sú členené oválnymi oknami, štítové priečelie má veľký polkruhový štít a vstupný portál. Nad vstupným portálom s ušnicovou šambránou a supraporte rímsou je okrúhle okno. Po stranách a vo vrchole priečelia sa nachádza pôvodná sgrafitová ornamentika, dnes už sotva viditeľná. Hlavný oltár je barokový zo začiatku 18. stor. V strede drevenej stĺpovej architektúry je obraz sv. Andreja apoštola z 20.stor. Voľné obrazy ružencovej Panny Márie a sv. Michala archanjela sú od V. Smolku z r. 1930.

kostol_

Pohrebná kaplnka, ktorá bola zbúraná, bola neogotická z čias okolo roku 1900. Predstavovala malú stavbu na pôdoryse gréckeho kríža so strešnou vežičkou nad krížením. Na trojhranných štítoch ramien kríža boli krížové kvety. Strešná vežička bola riešená na spôsob gotických sanktusníkov.

Z kostolíka pochádza i historicky cenná krstiteľnica zhruba zo 17. storočia. Za ním stojí na cintoríne zvonica so vzácnymi zvonami – zvon GEORG a zvon sv.Ondreja. Kostolík stojí na začiatku starej zástavby obce po ľavej strane vstupu do obce smerom od Prešova. V súčasnosti slúži ako Dom nádeje. Zrekonštruovaný bol 3. 11. 2002. V roku 2017 prebehla oprava kostolnej veže a strechy.